Personuppgiftspolicy

mobile image

Personuppgiftspolicy

Steen & Strøm-koncernen, inklusive alla företag som den utgörs av (hädanefter hänvisade till som ”Steen & Strøm-koncernen” eller ”Steen & Strøm”), lägger stor vikt vid att skydda sina webbplats- och mobilappsanvändares integritet och personuppgifter. Dessa webbplatser och mobilappar består av webbplatsen ”www.steenstrom.com” och de webbplatser och mobilappar som tillhör shoppingcenter som drivs av Steen & Strøm. Steen & Strøm har upprättat denna personuppgiftspolicy i enlighet med gällande förordningar.
Steen & Strøm omfattas av gällande regler om skydd av personuppgifter och i synnerhet den europeiska allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (den så kallade ”GDPR”) samt övriga tillämpliga nationella lagregler som antagits i enlighet med denna.
Ändamålet med denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) är att tillhandahålla tydlig, enkel och fullständig information till alla berörda personer (”Du/Dig” eller ”Din/Ditt/Dina”) om hur Steen & Strøm i egenskap av personuppgiftsansvarig samlar in och använder personuppgifter om Dig (”Personuppgifter”) och de medel som står till Ditt förfogande för att kontrollera denna användning och utöva Dina rättigheter i samband med detta.

 

1. Vilka Personuppgifter samlas in, och när sker detta?

 

(i) Steen & Strøm kan samla in dina Personuppgifter som en del av Ditt besök och Din användning av dess, eller dess partners onlinetjänster. Personuppgifter kopplade till Din kundsökväg till dessa tjänster kan också komma att samlas in (t.ex. med hjälp av cookies) eller Din korrespondens med Steen & Strøm-teamen, i synnerhet när du
– skapar ett användarkonto

– prenumererar på ett nyhetsbrev
– anmäler Dig till en tävling
– anmäler Dig till ett lojalitetsprogram
– svarar på nöjdhetsundersökningar, eller
– har kontakt med en kontaktperson hos Steen & Strøm

 

Dina Personuppgifter kan också samlas in i samband med Din användning av andra produkter och tjänster som erbjuds av Steen & Strøm, särskilt i våra shoppingcenter.

Dessa Personuppgifter är sådana som Du tillhandahåller via formulär, antingen digitalt eller i pappersformat, oavsett om de finns på webbplatser eller i mobilappar som görs tillgängliga av Steen & Strøm eller i de terminaler som finns installerade i dess shoppingcenter eller vid svar på frågor som ställts till Dig av Steen & Strøm-anställda eller tjänsteleverantörer som fått behörighet av de sistnämnda.

 

Vid dessa tillfällen iakttar Steen & Strøm principerna om uppgiftsminimering och skydd av data, från projekts utformningsstadium och som standard (inbyggt dataskydd och dataskydd som standard). Följaktligen samlas endast relevant, lämplig och begränsad information in för de ändamål för vilka den behandlas.

 

Där Personuppgifter som krävs för ett avsett ändamål indikeras detta med ”!” ”eller ”*”. Med undantag för dessa fall är Du fri att om Du så önskar neka att tillhandahålla alla eller delar av Dina Personuppgifter, med beaktande av att ett sådant beslut kan få konsekvenser för Din åtkomst till vissa tjänster eller produkter eller andra funktioner som erbjuds av Steen & Strøm på dess webbplatser och mobilappar begränsas (som exempel samlas Ditt födelsedatum in för att kunna gratulera Dig på födelsedagen).

 

(ii) Sociala plugins
Det kan hända att våra webbplatser tillämpar plugin-program (”Plugins”) som tillhandahålls av sociala nätverk (facebook.com, Instagram, twitter osv.). Plugins kan identifieras med hjälp av det aktuella sociala nätverkets logotyp. Med hjälp av dessa kan Du markera sidorna för dessa nätverk i Dina favoriter och dela Dina favoriter med övriga användare.

 

När Du besöker en sida med Plugins ansluter Din webbläsare direkt till motsvarande sociala mediers servrar. Dessa integrerade Plugins indikerar för det sociala nätverket att Du har öppnat motsvarande sida på våra webbplatser. Om Du är ansluten till det sociala nätverket kan Ditt besök kopplas till Ditt sociala nätverkskonto. Om Du interagerar med Plugins till exempel genom att klicka på ”Dela”-knappen på Facebook, skickas motsvarande information direkt från Din webbläsare till Facebook och lagras av dem. Även om Du inte är ansluten till det sociala nätverket är det möjligt att Plugins skickar Din IP-adress till det sociala nätverket.

 

Vad som anges ovan om Plugins gäller även användningen av ”JustAsk”-funktionen som gör det möjligt för Dig att kommunicera med Sten & Strøm via Facebook Messenger.

 

För mer information om ändamålet och omfattningen av sociala mediers behandling av personuppgifter och Dina rättigheter i detta avseende och för att ställa in alternativ för att skydda Din integritet, hänvisar vi Dig till integritetspolicyn för vart och ett av dessa sociala nätverk, t.ex.:
Twitters integritetspolicy, som du hittar här https://twitter.com/en/privacy
Facebooks datapolicy, som du hittar här https://www.facebook.com/about/privacy/update
Instagrams datapolicy, som du hittar här https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

 

(iii) Cookies
När Du surfar på våra webbplatser kan cookies placeras på Din enhet (dator, telefon eller surfplatta), baserat på de preferenser som Du har ställt in och som Du kan ändra när du vill.
En cookie är en liten textfil som innehåller information om navigeringen på dessa webbplatser och vars huvudsakliga syfte är att förbättra hur webbplatserna kan visas och göra det möjligt att tillhandahålla personligt anpassade tjänster.
På datorer hanteras cookies av webbläsaren.
Dessa cookies kan vara sessionscookies (i så fall kommer cookien att raderas automatiskt när webbläsaren stängs) eller permanenta cookies (i detta fall lagras cookien på enheten fram till dess utgångsdatum).

Hur godkänner jag eller avvisar att ta emot cookies?

Du kan konfigurera Din webbläsare så att cookies lagras på enheten alternativt avvisas, antingen systematiskt eller beroende på avsändaren, eller så kan Du välja att bli informerad när en cookie ska lagras på enheten, så att den kan godkännas eller avvisas.

Om Du tar bort alla cookies som webbläsaren använder, inklusive de som används av andra webbplatser, kan emellertid vissa inställningar eller viss information ändras eller förloras.

Konfigurationen skiljer sig åt beroende på webbläsaren. Du har ansvaret för att följa Din webbläsarredigerares instruktioner enligt följande (länkar finns tillgängliga för det datum som den här sidan senast uppdaterades):
– om Du använder internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– om Du använder Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

För mer information om cookies och deras konsekvenser, se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, som du hittar här https://wwwimy.se/.

 

(iv) Insamling från tredje parter

Dina Personuppgifter kan också ha skickats till oss av tredje partspartners, så att Du kan dra fördel av våra nyhetsbrev, erbjudanden, rabatter och andra kampanjer. Detta är i huvudsak företag som ansvarar för lojalitetsprogram och detaljhandelskedjor som finns i Steen & Strøms shoppingcentrum. Som vid all vår behandling av Personuppgifter, oaktat källan, tar vi även hänsyn till kraven i tillämpliga förordningar, särskilt principerna om uppgiftsminimering och skydd från utformningsstadiet (inbyggt dataskydd) och dataskydd som standard. Följaktligen samlas endast relevant, lämplig och begränsad information in för de ändamål för vilka den behandlas.

Observera att berörda partners integritetspolicyer, som gör det möjligt för dem att överföra Dina Personuppgifter till Steen & Strøm, i dessa fall kan gälla för Dig.

 

2. På vilken rättslig grund behandlas Dina data?

Dina Personuppgifter behandlas av Steen & Strøm endast i de fall som tillåts enligt gällande bestämmelser och i synnerhet under följande villkor:
– när Du har uttryckt ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt samtycke till behandlingen av Dina Personuppgifter (t.ex. prenumeration på ett nyhetsbrev, partnerbjudanden osv.)
– när så är nödvändigt för utförandet av ett avtal eller för att på Din begäran vidta åtgärder inför att ett avtal med dig ska ingås (t.ex. en jobbansökan till bolag inom Steen & Strøm-koncernen)
– för Steen & Strøm-koncernens efterlevnad av lagar eller lagstadgade skyldigheter (t.ex. bedrägeribekämpning)
– när det finns berättigade intressen som motiverar Steen & Strøms behandling av Dina Personuppgifter (t.ex. IT-säkerhetsåtgärder)

 

Tydlig information i enlighet med gällande lag tillhandahålls i varje enskilt fall.

 

För barn under 17 år ska eventuella samtycken ges eller godkännas av innehavaren av föräldraansvaret för barnet

 

Om innehavaren av föräldraansvaret senare upptäcker att Steen & Strøm har anförtrotts Personuppgifter från det berörda barnet utan hans eller hennes samtycke, kan han eller hon begära att Steen & Strøm raderar dessa Personuppgifter genom att följa det förfarande som beskrivs i punkt 7.2. i denna Policy.

 

3. För vilka ändamål samlas dina personuppgifter in? 

Dina Personuppgifter samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

Dina Personuppgifter kan användas för att
– möjliggöra för Dig att begära och få information om Steen & Strøm-koncernen eller en av dess koncernföretag, ett av Steen & Strøms shoppingcentrum eller de produkter och tjänster som erbjuds av Steen & Strøm eller deras partners
– möjliggöra för Dig att prenumerera på och få ett nyhetsbrev eller på något annat aviseringssystem
– möjliggöra för Dig att skapa och hantera ett användarkonto på webbplatsen för ett shoppingcentrum som drivs av Steen & Strøm-koncernen för att du ska kunna dra fördel av information, produkter och/eller tjänster eller några andra typer av fördelar som erbjuds av Steen & Strøm, ett shoppingcentrum eller deras partners
– svara på begäran om att hyra en permanent lokal eller ett tillfälligt utrymme i ett shoppingcentrum som tillhör Steen & Strøm-koncernen
– delta i nöjdhetsundersökningar, analyser och statistik för att förbättra våra produkter och tjänster samt kunskapen om våra kunder och framtidsutsikter
– behandla Din ansökan om jobb inom Steen & Strøm-koncernen
– hantera våra lojalitetsprogram
– förbättra Din kundupplevelse och/eller erbjuda Dig skräddarsydda och personligt anpassade tjänster.

 

Steen & Strøm kan skicka Dig personligt anpassad reklam och andra specifika erbjudanden baserat på Din personliga information och analysen av Ditt användarbeteende och i synnerhet de konsumtionspreferenser som Du har rapporterat till oss. Du kan när som helst motsätta dig denna profilering på de villkor som beskrivs i punkt 7 nedan.

 

Steen & Strøm kan också använda Dina Personuppgifter för andra ändamål som krävs enligt gällande lagstiftning.

 

4. Vilka är mottagarna av Dina Personuppgifter?

Eftersom Dina Personuppgifter är konfidentiella kan endast personer som vederbörligen fått behörighet av Steen & Strøm till följd av sin arbetsfunktion få åtkomst till Dina Personuppgifter, med undantag för att de i vissa fall kan överföras i den utsträckning som krävs enligt gällande bestämmelser.

 

Alla personer för vilka Steen & Strøm ansvarar som haråtkomst till Dina Personuppgifter är bundna av ett sekretessavtal och utsätts för disciplinära åtgärder och/eller andra sanktioner om de inte följer sina åtaganden.

 

Dessa personer omfattar behörig personal inom Steen & Strøm-koncernen, och mer specifikt, beroende på fall, inköps-, marknadsförings-, kommersiella, administrativa och bokförings-, logistik- och IT-avdelningar, personalavdelningar, kundtjänst och deras linjechefer.

 

Våra behöriga tjänsteleverantörer kan också vara skyldiga att behandla Dina Personuppgifter då det krävs för utförandet av de tjänster, för vars utförande vi har anlitat dem. Detta omfattar särskilt tjänsteleverantörer som ansvarar för att utföra nöjdhetsundersökningar, övervaka kundernas åsikter, organisera tävlingar, hantera kundrelationer, hantera lojalitetsprogram, skicka e-post för marknadsföringsdata samt kundbeteendeanalyser. Hanteringen av våra webbplatser och mobilappar utförs för närvarande av följande tjänsteleverantör som behandlar Dina Personuppgifter å våra vägnar som underleverantör: PROXIMITY, ett förenklat aktiebolag registrerat i Nanterre Trade and Companies Register med nummer 382 163 087 med kontor på 52 avenue Emile Zola, 92 100 Boulogne Billancourt.

 

Med förbehåll för Ditt tidigare och uttryckliga samtycke kan Dina Personuppgifter också överföras till våra partners för marknadsföringsändamål och för att du ska kunna dra fördel av deras nyhetsbrev, rabatter, erbjudanden och andra kampanjer. Dessa ”partners” består av permanenta eller tillfälliga varumärken som finns i shoppingcenter som drivs av Steen & Strøm.

 

Dina Personuppgifter kan också vidarebefordras i syfte att följa lagar eller tillmötesgå myndigheters begäran, domstolsavgöranden, kallelser eller rättsliga förfaranden, om så krävs enligt gällande lag.

Slutligen kan Dina Personuppgifter överföras till en mottagare av överlåten egendom, om Steen & Strøms tillgångar säljs eller överförs till ett tredjepartsföretag, samt till sådana mottagares professionella rådgivare.

 

Vid användning av tjänsteleverantörer lokaliserade utanför Europeiska unionen, förbinder sig Steen & Strøm att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att Dina Personuppgifter omfattas av en adekvat skyddsnivå (detta kan vara Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller interna företagsregler). Du kan begära att få del av dessa säkerhetsåtgärder genom att kontakta oss på

dpo@steenstrom.com

 

5. Hur bevaras säkerheten för dina personuppgifter?

Steen & Strøm strävar efter att skydda Dina Personuppgifter och hålla dem säkra och konfidentiella samt förhindra att de förvrängs, skadas, förstörs eller röjs för obehöriga tredje parter.

När det är nödvändigt att lämna ut uppgifterna till behöriga tredje parter, vidtar Steen & Strøm åtgärder för att säkerställa att sådana tredje parter garanterar samma skyddsnivå som Steen & Strøm och kräver avtalsmässiga garantier för att säkerställa framför allt att uppgifterna enbart behandlas för behöriga ändamål och med alla nödvändiga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

 

Steen & Strøm vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna förvaras så säkert som möjligt under den period som är nödvändig för det avsedda ändamålet, i enlighet med gällande lag.

 

Även om Steen & Strøm vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda Dina Personuppgifter, är ingen överförings- eller lagringsteknik helt ofelbar.

 

I enlighet med gällande europeiska förordningar förbinder sig Steen & Strøm att vid en personuppgiftsincident, meddela behörig tillsynsmyndighet där så krävs och, om så krävs enligt nämnda förordningar, även meddela de berörda parterna.

 

Oavsett vad som nämns ovan, måste Du vara försiktig och förhindra obehörig åtkomst till Dina Personuppgifter och Dina enheter (dator, smartphone, surfplatta osv.), framför allt genom att välja ett säkert lösenord.

 

Vidare kan Steen & Strøm-koncernens webbplatser och mobilappar erbjuda länkar till tredje parters webbplatser som kan intressera Dig (t.ex. sociala nätverk). Steen & Strøm har ingen kontroll över innehållet på dessa tredje parters webbplatser eller dessa tredje parters praxis för skydd av de Personuppgifter som de kan samla in. Steen & Strøm tar följaktligen inget ansvar för dessa tredje parters behandling av Dina Personuppgifter, som inte omfattas av denna Policy. Det är Ditt ansvar att informera Dig om dessa tredje parters skydd av Personuppgifter.

 

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Steen & Strøm lagrar endast Dina Personuppgifter under den tid som krävs för att uppnå de avsedda ändamålen, föremål förutifrån de rättsliga möjligheterna till lagring utifrån rättsligade lagliga arkiveringsmöjligheterna, skyldigheten att lagra vissa uppgifter och/eller anonymisering.

 

I huvudsak tillämpar vi följande lagringsperioder för nedanstående breda kategorier av Personuppgifter:

• Personuppgifter från kunder/potentiella kunder: lagras så länge som användaren är aktiv och minst 3 år efter den sista kontakten med användaren.

• Personliga anslutningsdata: 1 års maximalt.

• Personuppgifter om arbetssökande (rekryteringssektionen): den tid som krävs för att behandla ansökan och, vid avslag, högst 2 år efter det att anställningsbeslut fattades i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. . Med den arbetssökandes samtycke kan personuppgifterna sparas under sex (6) månader från det att anställningsbeslut fattades för framtida rekryteringar.

 

7. Vilka är Dina rättigheter avseende Dina Personuppgifter och hur kan Du utöva dem?

(i) Dina rättigheter
Med förbehåll för de gränser som anges i gällande förordningar, har Du följande rättigheter avseende Dina Personuppgifter:

> Rätt att bli informerad om behandlingen av Dina Personuppgifter

Steen & Strøm strävar efter att ge Dig kortfattad, transparent, begriplig och lättillgänglig information, på tydliga och enkla villkor, om de förhållanden under vilka Personuppgifterna behandlas.

> Rätt till åtkomst, rättelse och radering (eller ”rätt att bli bortglömd”) avseende Dina Personuppgifter

Rätten till åtkomst gör att Du kan få bekräftat från Steen & Strøm att vi behandlar, eller inte behandlar, Dina Personuppgifter och även få veta villkoren för denna behandling samt få en kopia av dem. När denna begäran lämnas in elektroniskt, tillhandahålls informationen i normalt förekommande elektroniskt format, såvida Du inte begär något annat. Vid upprepad begäran kan Steen & Ström ha rätt att ta ut avgift.

 

Du har också rätt att begära rättelse av Personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Slutligen, med förbehåll för undantagen i gällande lag (t.ex. lagring som är nödvändig för att uppfylla en lagstadgad skyldighet) har Du rätt att begära att Steen & Strøm raderar Dina Personuppgifter utan dröjsmål av något av följande skäl:
– Dina Personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller i övrigt behandlades.
– Du önskar återkalla Ditt samtycke på vilket behandlingen av Dina Personuppgifter baserades, när så är tillämpligt, och det finns ingen annan grund för behandlingen.
– I vissa fall när vi behandlar Dina Personuppgifter med stöd av berättigat intresse och det inte finns något tvingade berättigat intresse att fortsätta behandlingen.
– Du önskar att återkalla Ditt samtycke för direktmarknadsföring.
– Du anser och kan fastställa att Dina Personuppgifter har behandlats i strid med lag.
– Dina Personuppgifter måste raderas i enlighet med en laglig skyldighet.
– Du anser att vi felaktigt behandlat Personuppgifter om ett barn.

> Rätt att begränsa behandlingen av Dina Personuppgifter
I gällande bestämmelser föreskrivs att denna rätt kan hävdas i vissa fall, främst:
– för den tid som krävs för att verifiera Dina Personuppgifters korrekthet, när Du bestrider den
– när Du anser och kan fastställa att behandlingen av Personuppgifterna är olaglig men Du motsätter Dig radering av Personuppgifterna och kräver i stället att behandlingen begränsas
– när Steen & Strøm inte längre behöver Dina Personuppgifter men Du fortfarande behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara Dina juridiska rättigheter
– när Du motsätter Dig behandling som baseras på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, för den tid som krävs för att verifiera om den personuppgiftsansvariges berättigade intressen gäller framför dina.

 

> Rätt att göra invändningar mot marknadsföring (inklusive profilering)
Du kan när som helst invända mot behandlingen av Dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan också göra invändningar mot enbart profilering. I detta fall får Du inte längre ta emot personligt anpassade erbjudanden.

 

> Rätt till dataportabilitet

När behandlingen baseras på Ditt samtycke eller ett avtal, medför rätten till dataportabilitet att du har rätt att få de Personuppgifter som Du har lämnat till Steen & Strøm i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format samt att överföra dessa Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Steen & Strøm försöker förhindra detta.
När så är tekniskt möjligt kan Du begära att Steen & Strøm skickar dessa Personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

 

> Rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av Personuppgifter
När Steen & Strøm behandlar Dina Personuppgifter på grundval av Ditt samtycke, kan du när som helst återkalla det med hjälp av de medel som gjorts tillgängliga för detta ändamål (hyperlänk och/eller förfarande återfinns i punkt 7.2. i denna Policy). Återkallandet av Ditt samtycke är dock, i enlighet med gällande lag, endast giltigt för framtiden och därför kan inte lagligheten hos den behandling som utförts på grunden av Ditt samtycke före denna återkallelse ifrågasättas.

 

> Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
Om du, trots Steen & Strøms ansträngningar för att bevara sekretessen för Dina Personuppgifter, anser att Dina rättigheter inte respekteras, har Du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
En förteckning över tillsynsmyndigheterna finns tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats.

 

(ii) Förfaranden för utövande av Dina rättigheter

För frågor som rör denna Policy och/eller för att utöva Dina rättigheter enligt ovan, kan Du när som helst ändra Din information via sidan ”Mitt konto” och för specifika frågor (som inte omfattas av alternativen som erbjuds på sidan ”Mitt konto”) kan Du kontakta Steen & Strøm via e-post eller brev, genom att skicka ett meddelande åtföljt av en kopia av en identitetshandling till:

 

 

Steen & Strøm förbinder sig att besvara Din korrespondens så snart som möjligt och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av Din kompletta begäran.

Vid behov kan denna period förlängas med två månader, om din begäran skulle vara komplex, men också för att många begäranden ibland skickas till Steen & Strøm I sådant fallet kommer Du att informeras om förlängningen samt om orsaken till fördröjningen.

 

Om din ansökan lämnas in i elektronisk form, kommer informationen också att skickas till Dig elektroniskt, om möjligt, såvida Du inte uttryckligen begär något annat.

 

Om Steen & Strøm inte svarar på Din begäran kommer Steen & Strøm att informera Dig om orsakerna till dess inaktivitet och du får möjlighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och/eller väcka talan vid domstol.

 

8. Godkännande

För att marknadsföra de köpcentrum som drivs har Allum ägd av Steen & Strøm för avsikt att använda en eller flera av dina bilder publicerade på ditt Instagramkonto ("Bilden/Bilderna").

 

Allum ägd av Steen & Strøm kontaktade dig genom att kommentera på Bilden/Bilderna på ditt Instagramkonto.

 

Syftet med detta godkännande är att definiera villkoren som bemyndigar Steen & Strøm att använda Bilden/Bilderna.

 

(i) Distributionmedia

Du godkänner all reproduktion och/eller representation och/eller distribution, utan begränsning avseende kvantitet, av Bilden/Bilderna av Steen & Strøm vad gäller följande medier:

 

-        På alla webbplatser som tillhör eller drivs av Steen & Strøm eller något bolag som tillhör Steen & Strøm-koncernen,

-        På de digitala skärmarna ("De sociala väggarna") i köpcentrum som drivs av Steen & Strøm eller något bolag som tillhör Steen & Strøm-koncernen,

-        I nyhetsbrev som har skickats av Steen & Strøm eller något bolag som tillhör Steen & Strøm-koncernen för att marknadsföra sina köpcentrum.

 

Detta godkännande inkluderar även all reproduktion och/eller representation och/eller spridning av din bild som kan bli reproducerad på Bilden/Bilderna.

 

(ii) Användningstid

Detta godkännande lämnas över hela världen och under en period av 18 månader från första användningen.

 

Bilden/Bilderna kan användas av alla bolag som tillhör Steen & Strøm-koncernen.

 

(iii) Tredje mans rättigheter

Du garanterar Steen & Strøm att Bilden/Bilderna inte innehåller något föremål som sannolikt kan göra intrång i tredje mans rättigheter, i synnerhet immateriella rättigheter eller bildrättigheter, och garanterar Steen & Strøm att inga eventuella åtgärder eller handlingar som kan vidtas av vilken anledning som helst av en fysisk eller juridisk person som anser att denne kan hävda någon rättighet till Bilden/Bilderna kommer att företas.

 

Du bekräftar att du har läst dessa allmänna villkor innan du ger Steen & Strøm godkännande att använda Bilden/Bilderna.

 

Detta godkännande kommer att formaliseras genom en kommentar från dig "Ja följt av namnet på köpcentrumet", eller någon annan motsvarande fras, publicerad som svar på Allum ägd av Steen & Strøm kommentar på Bilden/Bilderna.

 

(iv) Begäran om radering av en bild

Du kan när som helst begära att den publicerade bilden raderas genom att skicka din begäran till ks_marketingdigital@klepierre.com. Denna begäran ska innehålla:

 

-        Instagram/Facebook-användarnamnet

-        URL eller skärmdump av den bild som ska raderas om flera bilder har delats

 

9. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Denna Policy har upprättats i enlighet med svensk lagstiftning. I händelse av tvist och om en uppgörelse i godo inte kan nås, ska behörig domstol vara den som fastställs i enlighet med gällande lagar.